فیلمهای کارگاه علوم نوین رسانه

اینستاگرام و دین، سازگاری یا ناسازگاری؟

دکتر سید حسن حسینی

آینده رسانه ها در عصر پساکرونا

دکتر سیاوش صلواتیان

پخش ویدیو

نمایی کوتاه از کارگاه علوم نوین رسانه

 

پخش ویدیو

دیپ لرنینگ چیست؟

بخش کوتاهی از سخنرانی دکتر راهیل مهدیان

پخش ویدیو

اعتیاد به رسانه های اجتماعی از منظر عصب شناختی

بخش کوتاهی از سخنرانی دکتر هومان نارنجی ها

پخش ویدیو

نورمارکتینگ

بخش کوتاهی از سخنرانی دکتر آناهیتا خرمی