تماس با ما

پرسش ها و مطالب خود را از طریق فرم و سایر راه های ارتباطی ارسال کنید.

پست الکترونیک

mediascience@sharif.ir

mediascience.sharif@gmail.com

تماس با ما

۰۹۳۶۱۰۸۴۵۷۱ 

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم.

کد پستی

۱۴۵۸۸ _ ۸۹۶۹۴